Network Codes – European Energy Law in the Making

Main Article Content

Grzegorz Błajszczak, Iwona Gaweł

Abstract

The European Union is preparing a series of regulations governing in detail various aspects of grid operation and free-market trade in electricity and gas, the so-called network codes. The paper reviews this process of European energy legislation development. Also discussed are the European Union bodies and major stakeholders in this process, as well as the national law making and enforcing agencies. In the past, law in Poland was created by Polish citizens. After joining the European Union the law in effect is largely created elsewhere by someone else, even if with significant participation of Polish representatives. The law on energy is not only important for producers, distributors and trading companies, but it strongly effects industrial competitiveness and hence the quality of life of the population.

Article Details

How to Cite
Grzegorz Błajszczak, Iwona Gaweł. (2015). Network Codes – European Energy Law in the Making. Acta Energetica, (02), 04–13. Retrieved from https://www.actaenergetica.org/index.php/journal/article/view/423
Section
Articles

References

Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu

Europejskiego i Rady z 13 października

roku, ustanawiająca system handlu

przydziałami emisji gazów cieplarnianych

we wspólnocie oraz zmieniająca

dyrektywę Rady 96/61/WE, Dz. U. L 275

z 25.10.2003.

Dyrektywa 2004/8/WE Parlamentu

Europejskiego i Rady z 11 lutego 2004 roku,

w sprawie wspierania kogeneracji

w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło

użytkowe na rynku wewnętrznym energii

oraz zmieniająca dyrektywę 92/42/EWG,

Dz. U. L 52 z 21.2.2004.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego

i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia

roku, w sprawie promowania

stosowania energii ze źródeł odnawialnych

zmieniająca i w następstwie uchylająca

dyrektywy 2001/77/WE oraz

/30/ WE, Dz. U. UE L 09.140.16.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego

i Rady 2009/72/WE z 13 lipca 2009

roku, dotycząca wspólnych zasad rynku

wewnętrznego energii elektrycznej

i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE,

Dz. U. UE L 09.211.55.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego

i Rady 2009/73/WE z 13 lipca 2009

roku, dotycząca wspólnych zasad

rynku wewnętrznego gazu ziemnego

i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE,

Dz. U. UE L 09.211.94.

Rozporządzenie Par l amentu

Europejskiego i Rady (WE) nr 713/2009

z 13 lipca 2009 roku, ustanawiające

Agencję ds. Współpracy Organów

Regulacji Energetyki, Dz. U. UE L 09.211.1

Rozporządzenie Par l amentu

Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009

z 13 lipca 2009 roku, w sprawie warunków

dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej

wymiany energii elektrycznej

i uchylające rozporządzenie (WE)

nr 1228/2003, Dz. U. UE L 09.211.15.

Rozporządzenie Par l amentu

Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009

z 13 lipca 2009 roku, w sprawie warunków

dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego

i uchylające rozporządzenie (WE)

nr 1775/2005, Dz. U. UE L 09.211.36

Rozporządzenie Rady (UE, Euratom)

nr 617/2010 z 24 czerwca 2010 roku,

w sprawie zgłaszania Komisji projektów

inwestycyjnych dotyczących infrastruktury

energetycznej w Unii Europejskiej

oraz uchylające rozporządzenie (WE)

nr 736/96, Dz. U. L 180.

Rozporządzenie Komisji (UE)

nr 838/2010 z 23 września 2010 roku,

w sprawie ustanowienia wytycznych

dotyczących mechanizmu rekompensat

dla operatorów działających między

systemami przesyłowymi i wspólnego

podejścia regulacyjnego do opłat przesyłowych,

Dz. U. L 250.

Rozporządzenie Par l amentu

Europejskiego i Rady (UE) nr 994/2010

z 20 października 2010 roku, w sprawie

środków zapewniających bezpieczeństwo

dostaw gazu ziemnego i uchylenia dyrektywy

Rady 2004/67/WE, Dz. U. L 295.

Rozporządzenie Komisji (UE)

nr 1031/2010 z 12 listopada 2010 roku,

w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych

oraz pozostałych aspektów

sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji

gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy

/87/WE Parlamentu Europejskiego

i Rady, ustanawiającej system handlu

przydziałami emisji gazów cieplarnianych

we Wspólnocie, Dz. U. L 302.

Rozporządzenie Par l amentu

Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011

z 25 października 2011 roku, w sprawie

integralności i przejrzystości hurtowego

rynku energii, Dz. U. UE L326/1.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego

i Rady 2012/27/UE z 25 października

roku, w sprawie efektywności energetycznej,

zmiany dyrektyw 2009/125/WE

i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw

/8/WE i 2006/32/WE, Dz. U. L 315

i Dz. U. L 113.

Rozporządzenie Par l amentu

Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013

z 17 kwietnia 2013 roku, w sprawie

wytycznych dotyczących transeuropejskiej

infrastruktury energetycznej,

uchylające decyzję nr 1364/2006/WE

oraz zmieniające rozporządzenia (WE)

nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE)

nr 715/2009, Dz. U. L 115.

Rozporządzenie Komisji (UE)

nr 984/2013 z 14 października 2013 roku,

ustanawiające kodeks sieci dotyczący

mechanizmów alokacji zdolności w systemach

przesyłowych gazu i uzupełniające

Rozporządzenie Parlamentu

Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009,

Dz. U. L 273.

Ustawa o giełdach towarowych

z 26 października 2000 roku, ze zm.,

Dz. U. z 2000 roku, nr 103, poz. 1099.